Leertraject: TU Delft studio ‘Living with water’

Hoe zorgen onderwijsinstellingen dat de theoretische kennis die studenten opdoen ook wordt toegepast in de praktijk? Daar ontwikkelden wij een speciaal onderwijstraject voor, waarin studenten oefenen met imaginaire opgaven, zoals studio ‘Living with water’, voor TU Delft en Aalborg University.

Opgave

De theoretische kennis die studenten architectuur opdoen op de universiteit krijgt pas waarde wanneer ze deze weten toe te passen in de praktijk. Daarom neemt het praktijkonderwijs een prominente plek in in het curriculum van TU Delft.  Wij werden gevraagd om een onderwijstraject op te stellen waarin studenten oefenen om hun kennis in de praktijk te brengen.

Project

We organiseerden een studio van een half jaar waarin 30 Masterstudenten Architectuur werd gevraagd om woonprojecten te ontwerpen in een gebied met kans op overstroming. Dit is een relevante maatschappelijke ontwerpopgave. Een stad als Rotterdam dient een plek te bieden aan steeds meer huishoudens, terwijl de ruimte beperkt is. Gelukkig trekken havenbedrijven weg uit de stad en kunnen voormalige havenbekkens worden herbestemd. Alleen, die liggen buitendijks en hebben een kleine kans op natte voeten. Hoe is de woningvoorraad te vergroten door te bouwen in buitendijks gebied? Wanneer wordt het water een extra kwaliteit in plaats van een gevaar?

 

Het project startte met een excursie en mini-symposium waarin experts achtergrondkennis over opgave en inspirerende voorbeelden deelden. Gedurende een semester werkten de studenten stapsgewijs,  op verschillende schaal- en uitwerkingsniveaus aan een ontwerp. Aan het eind van het semester presenteerden de studenten hun projecten in een publiek toegankelijke eindpresentatie.

Om studenten voor deze studio te werven stelden we een studio omschrijving op en publiceerden we deze op de inschrijfpagina van de universiteit.

Resultaat

Dankzij dit project weten studenten hun theoretische kennis beter toe te passen in de praktijk. Ze kunnen op verschillende schaalniveaus uit de voeten en hebben hun vaardigheden in het schetsen, tekenen en visualiseren verbeterd. Bovendien verdiepten de studenten zich in een specifieke maatschappelijke uitdaging die aan hun ontwerpen ten grondslag ligt.

De resultaten van de startworkshop zijn samengevat in deze pdf: Communities-Of-Progress-Living-With-Water-Workshop